Курок газа BV270 Oleo-Mac 5655-0023AR (56550023AR)